מדיניות איכות

מדיניות החברה בתחומי איכות וניהול סביבתי

ההנהלה הבכירה והעובדים אמונים על קיום מדיניות סביבתית כמפורט להלן:

  • הננו מחויבים לקיום תהליכי איסוף פסולת אלקטרונית ומיחזורה המבוססים על עקרונות של אמינות, קשב לציפיות לקוחותינו, עמידה בדרישות חוק ושיפור מתמיד באיכות, אפקטיביות וביעילות התהליכים.
  • הננו מחויבים לקיום תרבות ארגונית המבוססת על בקרה ומזעור השפעת פעילותינו על הסביבה.
  • הננו מחויבים לקיום תהליך מתמשך של תכנון, ביצוע, בדיקה ושיפור מתמיד בתחומי הניהול הסביבתי.
  • הננו מחויבים לקיום תהליכי עבודה , שימוש בחומרים, מוצרים ומשאבים המונעים נזק לסביבה או ממזערים השפעתם על הסביבה למינימום אפשרי.
  • הננו מחויבים לקיום חוקים, תקנות ודרישות אחרות החלים על פעילותינו.
    מדיניות זו חלה על מנהלי ועובדי החברה, כן גם על עובדים וקבלני משנה מטעמה.
  • יישום מדיניות האיכות מושתת על קיום מערכת איכות בהתאם למודל ניהול איכות המפורט בתקנים הבינלאומיים ISO 9001 ISO 14001

 

חזרה למעלה